Máy tính và bộ chuyển đổi | Xây dựng và sửa chữa


Phần này của các cửa hàng của trực tuyến tính sẽ giúp trong quyết định của câu hỏi về xây dựng, tính toán của xây dựng và kết thúc vật liệu, hệ thống sưởi ấm, thợ điện, phần cứng.

Xây dựng và sửa chữa

• Kết thúc công việc
Các tính toán của các vật liệu hoàn thiện ↓
Tính toán của phần cứng ↓