ម៉ាស៊ីនគិតលេខនិងឧបករណ៍បំលែង | ការដឹកជញ្ជូន


នេះជាផ្នែកនៃកាតាឡុកនៃបណ្តាញគណនានឹងជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅលើដឹកជញ្ជូន,ចម្ងាយរវាងទីក្រុងប្រេងការប្រើប្រាស់កម្ចីរថយន្ត,មាតិកានៃរថយន្ត។

រថយន្ត

•ដឹកជញ្ជូនគណនា
ហិរញ្ញវត្ថុគណនា↓
ច្ចេកទេសគណនា↓