ម៉ាស៊ីនគិតលេខនិងឧបករណ៍បំលែង | សំណង់


នេះជាផ្នែកនៃកាតាឡុកនៃបណ្តាញគណនានឹងជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តនៃសំណួរនៅលើសំណង់,ការគណនានៃការសាងសង់និងការបញ្ចប់សមារៈបណ្ដាញទឹក,កំដៅ,ភ្លើងផ្នែករឹង។

សាងសង់និងជួសជុ

•បញ្ចប់ការងារ
ការគណនានៃការបញ្ចប់សម្ភារៈ↓
ការគណនានៃផ្នែករឹង↓