ម៉ាស៊ីនគិតលេខនិងឧបករណ៍បំលែង | ជីវិត


នេះជាផ្នែកនៃកាតាឡុកនៃបណ្តាញគណនានឹងជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅជុំវិញផ្ទះបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា,អត្រាការ,សត្វ,កំសាន្ត។

លបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

•ការគណនាផ្សេងៗ
ពេលវេលា↓
ការគណនានៃថ្ងៃ↓

ផ្ទះ

•គ្រួសារការគណនា
ផ្សេងគ្នាគណនារ↓

សត្វ

•ការគណនាផ្សេងៗ
ការគណនាសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹម↓
ការគណនានៃការចិញ្ចឹម↓

អត្រាការ

•ការគណនាផ្សេងៗ
ការគណនាការភ្នាល់↓

កំសាន្តនិងការកំសាន្ត

•កម្ម
ផ្សេងគ្នាគណនារ↓